top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYARINCA BİLDİRİM

 

İşbu Bildirim’in amacı, SmartCV Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) tarafından yönetilmekte olan internet siteleri “https://www.mobixa.net” “https://game.mobixa.net" “https://admin.mobixa.net" (“Site”) ve MOBIXA mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) (bundan sonra Site ve Mobil Uygulama birlikte “Platformlar” olarak anılacaktır”) kullanıcıları (“Kullanıcılar”) tarafından Şirket’e sağlanan ve/veya Platformlar’ın kullanımı aşamasında Kullanıcılar’dan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Bildirim’de tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmesiyle birlikte işbu Bildirim’i de kabul etmiş sayılacaktır.


Hangi Verilerinizi İşlemekteyiz?

Şirket, kullanıcı tarafından üyelik girişi esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verilerinizi toplamaktadır.
 

 • Ad, soyad, resim, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası, ev veya işyeri adresi,

 • Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgileri,

 • Yaş, cinsiyet, ülke gibi demografik veriler,

 • Ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan veriler,

 • Hizmetler kapsamında değerlendirmelerinizi sunmanız için gönüllülük esasına göre

  hazırlamış bulunduğumuz anketler neticesinde vermiş olduğunuz cevaplar.

 • Sorulara verdiğiniz cevaplar sonucunda rapor halinde çıkarılan görsel, işitsel ve

  fonetik yeteneklerinizi ve cevaplarınız doğrultusunda farklı alanlardaki yeteneklerinizi gösterir istatistikler.

  Şirket, Kullanıcı’nın Platformlar’ın kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir. Platformlar üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişiminizi ve kullanım alışkanlıklarınız tespit edilmesi için çerez yoluyla aşağıdaki verileriniz toplanabilmektedir.

 • Tarayıcı Türü

 • IP numarası

 • İşletim Sistemi,

 • Görüntülenen Sayfalar

 • Görüntüleme Süresi

 • Mobil cihaz türü

 • Mobil cihaz işletim sistemi

 • Anlık konumunuz

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. Maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Bildirim hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

  Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız?

  Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Kullanıcı’nın Platformlar’dan faydalanabilmesi, Platform’lara konu Hizmetler’in sağlanması ve iyileştirilmesi, işbu Bildirim ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve her türlü kanuni yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işleyebilir.


Şirket, Kullanıcı’nın Platform’ları kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir, bu kapsamda verileri işleyebilir ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla ve sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması şartıyla üçüncü kişilere iletebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Platformlar’ın, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Şirket bu bilgileri ayrıca kendi üretimi olan mobil uygulama ile de toplayabilir. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Platformlar’ı zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, Platformlar’ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı , kullanım başarı oranı ve demografi hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde Kullanıcılar’ın IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Hizmetler’in sağlanabilmesi, Kullanıcı Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, Hizmetler’in geliştirilmesi ve işbu Bildirim’in “Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız” başlığı altında belirtilen amaçlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesi için dış kaynak hizmet sağlayıcılarla, sadece belirtilen kapsamda ve kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılması şartıyla paylaşabilecektir.

Verileriniz hiçbir zaman ve hiçbir şekilde reklam ve promosyon amacıyla paylaşılmayacaktır.

Şirket ayrıca, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 5 ve 8. Maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına

  hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya

  beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Kullanıcı Sözleşmesi de dahil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla

  doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru

  menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  Şirket, yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dış kaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

  Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz Hakkında

  Kullanıcı, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

  kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini

  isteme,

 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin geri

  döndürülemeyecek şekilde silinmesini veya anonim hale getirilmesini edilmesini

  isteme,

 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel

  verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde

  zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
   

  Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini info@mobixa.net e-posta adresine yazılı olarak iletebilecektir. Şirket, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

  Kullanıcı, işbu Bildirim’e konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Kullanıcı’nın Platformlar’dan faydalanabilmesi ve Platformlar’a konu Hizmetler’in sağlanması için işbu Bildirim ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen ve Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Hizmetler’in sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, Kullanıcı Sözleşme’sinden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda, Platformlar üzerinden kendisine elektronik ortamda iletilen,
 

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini,

 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin

  etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı,

 • gerekli denetimleri yaptırmayı

  taahhüt eder.

  Şirket, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Bildirim ve Kişisel Verilerin korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

  Platformlar üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
   

İLETİŞİM İZNİ

Şirket’in Kullanıcı Sözleşmesi ve işbu Bildirim’i kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve uygulamanın amacına uygun olmak kaydıyla her türlü elektronik iletişim yapılması amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

Bu kişisel verileriniz, Şirket ve tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla platformun kullanım amacına uygun olarak ve bu metinde sizle paylaşılan amaçlarla sınırlı kalmak şartıyla paylaşılabilir.

Kullanıcılar, kişisel verilerinin Şirket tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. Şirket, söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

BİLDİRİMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, işbu Bildirim hükümlerini dilediği zaman Platformlar üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Bildirim hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. İşbu Bildirim’de yapılan değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize platformlara kayıt olurken belirlediğiniz email adresiniz üzerinden gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Bildirim, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu Bildirim’den kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir.

bottom of page